ontwikkelingsvisie bv landgoed tongeren

Ontwikkelingsvisie BV Landgoed Tongeren

 

In december 2006 heeft de BV Landgoed Tongeren een Ontwikkelingsvisie voor het landgoed gepresenteerd. Deze ontwikkelingsvisie beschrijft de acties die nodig zijn om het landgoed Tongeren als particulier bezit te behouden. Ze moeten een impuls geven aan de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Deze visie geeft een onderbouwing voor de herstructureringsplannen voor de landbouw op Tongeren, maar plaatst deze tevens in context met de overige functies op het landgoed zoals natuurontwikkeling, wonen en recreatie.

 

1. Duurzame landbouwbedrijven

Anno 2006 staat het voortbestaan van de landbouw op het landgoed onder druk. Als op korte termijn geen actie wordt ondernomen is de kans groot dat deze voor het landgoed waardevolle functie verloren gaat. Daarmee verliest Tongeren niet alleen een belangrijke economische drager, maar komt ook het behoud en voortbestaan van het huidige open cultuurlandschap in gevaar.            Tongeren wil de vijf op dit moment aanwezige agrarische bedrijven omvormen tot twee levensvatbare, duurzame (biologische) landbouwbedrijven. Eén op een bestaande locatie. Voor het tweede bedrijf wil Tongeren een geheel nieuw bedrijf bouwen op een locatie buiten de buurschap. Daarmee biedt Tongeren de landbouw een nieuw perspectief. Bijkomend voordeel is dat de omgevingskwaliteit stijgt doordat de milieubelasting omlaag gaat. Bovendien staan levensvatbare bedrijven garant voor de noodzakelijke pachtinkomsten.

2. Nieuwe natuur

Conform de provinciale ecologische en waterhuishoudkundige doelstellingen voor dit gebied wordt een groot areaal landbouwgrond omgevormd tot nieuwe natuur. In totaal gaat het om ongeveer 20 hectare in het zuidelijke deel van het landgoed, rond het brongebied van de Tongerense beek en de Witte beek. Hier ligt ecologisch gezien de grootste potentie.

3. Wooneenheden

Door het creëren van onder mee nieuwe wooneenheden in vrijkomende historische en karakteristieke gebouwen wordt de economische draagkracht van het landgoed versterkt. Een ander deel van het ‘rood’ zoals stallen, schuren, wagenloodsen, kuilplaten en mestsilo’s die niet meer gebruikt worden, wil Tongeren saneren. Dit levert een ‘rood’ reductie op van ruim 50%.

4. Geïntegreerd bosbeheer.

Het huidige beleid op het gebied van geïntegreerd bosbeheer en heidebeheer zet Tongeren op dezelfde voet voort. Dit geldt ook voor de landschappelijke elementen en het oude parkbos.

5. Recreatie

Recreanten zijn zeer welkom op Tongeren. De wandelpaden blijven dan ook in volle omvang (30 km) opengesteld. Wel wil Tongeren de organisatie van het recreatief medegebruik beter vormgeven. Ook is het voor de rust op het landgoed van belang dat de Le Chevalierlaan en de Molenweg voor gemotoriseerd verkeer autoluw worden gemaakt, dus alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Het bestuur van de BV Landgoed Tongeren heeft in nauw overleg met gemeentelijke en provinciale overheden en met het Waterschap de hier boven genoemde ontwikkelingen uitgewerkt. Dit heeft vorm gekregen in een nieuw bestemmingsplan voor Landgoed Tongeren. Het bestemmingsplan voor Landgoed Tongeren is in februari 2013  definitief vastgesteld.