een nieuw bestemmingsplan voor Tongeren

Een nieuw bestemmingsplan voor landgoed Tongeren

Landgoed Tongeren wil de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het landgoed voor de toekomst waarborgen. Daartoe is in 2006 de Ontwikkelingsvisie BV Landgoed Tongeren gepresenteerd. Op de website kunt u een toelichting vinden op deze visie voor Tongeren. De afgelopen jaren hebben we in overleg met alle betrokken overheidsinstanties de plannen uitgewerkt in het bestemmingsplan Landgoed Tongeren.

In haar vergadering van 14 februari 2013 heeft de Gemeenteraad dit bestemmingsplan vastgesteld.

Het bestemmingsplan Landgoed Tongeren beschrijft de juridisch-planologische regeling voor een aantal ruimtelijke ontwikkelingen. Onder meer de vestiging van een nieuw agrarisch grondgebonden bedrijf, functieverandering van vier bestaande bedrijven, realisatie van een recreatief steunpunt en de ontwikkeling van 20-25 hectare nieuw natuur.

De gemeente Epe heeft op grond van artikel 11.3 van de Interimwet stad- en milieubenadering een melding ingediend bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daarin staat dat de gemeente wil besluiten om in het kader van de Interimwet stad- en milieubenadering af te wijken van artikel 4 van de West ammoniak en veehouderij zodat de vestiging van een nieuw grondgebonden agrarisch bedrijf op landgoed Tongeren mogelijk wordt.

Het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl