beleid

Ontwikkelingsvisie BV Landgoed Tongeren

In december 2006 heeft de BV Landgoed Tongeren een Ontwikkelingsvisie voor het landgoed gepresenteerd. Deze ontwikkelingsvisie beschrijft de acties die nodig zijn om het landgoed Tongeren als particulier bezit te behouden. Ze moeten een impuls geven aan de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Deze visie geeft een onderbouwing voor de herstructureringsplannen voor de landbouw op Tongeren, maar plaatst deze tevens in de context van de overige functies op het landgoed, zoals natuurontwikkeling, wonen en recreatie.

1. Duurzame landbouwbedrijven
Anno 2006 staat het voortbestaan van de landbouw op het landgoed onder druk. Als op korte termijn geen actie wordt ondernomen is de kans groot dat deze voor het landgoed waardevolle functie verloren gaat. Daarmee verliest Tongeren niet alleen een belangrijke economische drager, maar komt ook het behoud en voortbestaan van het huidige open cultuurlandschap in gevaar.
Tongeren wil de vijf op dit moment aanwezige agrarische bedrijven omvormen tot twee levensvatbare, duurzame (biologische) landbouwbedrijven. Een van de huidige bedrijven wordt daarvoor verplaatst naar een ander erf. Voor het tweede wil Tongeren een nieuw bedrijf bouwen op een locatie buiten de buurschap. Daarmee biedt Tongeren de landbouw een nieuw perspectief. Bijkomend voordeel: de omgevingskwaliteit stijgt doordat de milieubelasting omlaag gaat. Bovendien staan levensvatbare bedrijven garant voor de noodzakelijke pachtinkomsten.

2. Nieuwe natuur
Conform de provinciale ecologische en waterhuishoudkundige doelstellingen voor dit gebied wordt een groot areaal landbouwgrond omgevormd tot nieuwe natuur. In totaal gaat het om ca 20 ha in het zuidelijke deel van het landgoed, rond het brongebied van de Tongerense beek en de Witte beek. Hier ligt ecologisch gezien de grootste potentie.

3. Wooneenheden
Door het creëren van onder meer nieuwe wooneenheden in vrijkomende historische en karakteristieke gebouwen wordt de economische draagkracht van het landgoed versterkt. Een ander deel van het ‘rood’ zoals stallen, schuren, wagenloodsen, kuilplaten en mestsilo’s die niet meer gebruikt worden, wil Tongeren saneren. Dit levert een ‘rood’ reductie op van ruim 50%.

4. Geïntegreerd bosbeheer
Het huidige beleid op het gebied van geïntegreerd bosbeheer en het heidebeheer zet Tongeren op de-zelfde voet voort. Dat geldt ook voor de landschappelijke elementen en het oude parkbos.

5. Recreatie
Recreanten zijn zeer welkom op Tongeren. Het padenstelsel blijft dan ook in volle omvang (30 km) opengesteld. Wel wil Tongeren de organisatie van het recreatief medegebruik beter vormgeven. Ook is het voor de rust op het landgoed van belang dat de Le Chevalierlaan en de Molenweg voor gemotoriseerd verkeer autoluw worden gemaakt, dus alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Het bestuur van de BV Landgoed Tongeren is in nauw overleg met gemeentelijke en provinciale overheden en met het waterschap bezig om bovenstaande ontwikkelingen verder uit te werken en om de ruimtelijke kaders te scheppen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit heeft zijn beslag gekregen in een integraal nieuw bestemmingsplan voor Landgoed Tongeren, dat medio februari 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld.